Herroepingsrecht voor consumenten

§ 1 Basisbepalingen

1. De hierna volgende voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten aangegaan tussen G DATA Software AG, Königsallee 178b, D-44799 Bochum, Duitsland - hierna de aanbieder genoemd - en de klant, en dit via de onlineshop www.gdata.nl van de aanbieder. De invoeging van eigen voorwaarden door de klant is onmogelijk, tenzij anders bepaald.
Onder consument in de zin van de hierna volgende bepalingen wordt verstaan elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat noch tot diens bedrijfsactiviteit noch diens zelfstandige beroepsactiviteit kan worden gerekend. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap van personen met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van de overeenkomst handelt in uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige beroepsactiviteit.
2. De taal van de overeenkomst is het Nederlands. De tekst van de overeenkomst wordt bij de aanbieder bewaard. De opslag is evenwel aan een termijn gebonden. De klant dient daarom zelf voor een afdruk of een afzonderlijke opslag te zorgen.

 

§ 2 Voorwerp van overeenkomst

Het voorwerp van overeenkomst is de verkoop of verhuur van goederen, in het bijzonder software. De details, in het bijzonder de wezenlijke kenmerken van de goederen en de huurvoorwaarden, zijn opgenomen in de productbeschrijving en de aanvullende informatie op de website van de aanbieder.

 

§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst


1. De producten van de aanbieder worden ingedeeld in de verkooprubrieken "Privégebruikers" en "Bedrijven". De goederen die onder de rubriek "Bedrijven" te vinden zijn, worden door de aanbieder uitsluitend te koop aangeboden, mits de klant een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap van personen met rechtspersoonlijkheid is en mits deze bij het aangaan van de rechtshandeling handelt in uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemer) en mits hij als eindgebruiker de goederen in zijn zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit of in zijn ambtelijke of officiële hoedanigheid gebruikt. Een verkoopovereenkomst met consumenten is in dit verband uitgesloten.
2. Het aanbod "Huren in plaats van kopen" is uitsluitend op consumenten gericht. Een overeenkomst met ondernemers via het onlineshopsysteem is in dit verband uitgesloten.
3. Het aanbod van de aanbieder op het internet vormt geen bindend aanbod voor het aangaan van een koop- of huurovereenkomst, maar een oproep tot plaatsing van een bestelling (aanbod van de aanbieder).
De klant kan zijn aanbod telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via het online bestelsysteem indienen.
Bij een aankoop via het onlineshopsysteem (mogelijk bij producten die onder de rubrieken "Privégebruikers" en "Huren in plaats van kopen" worden aangeboden) moet het volgende in aanmerking worden genomen:
De artikelen die men wenst te kopen of te huren, worden in het "winkelmandje" geplaatst. De klant kan het "winkelmandje" oproepen met de overeenkomstige button op de navigatiebalk en de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Na oproep van het bestelformulier volgt de invoer van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden. Voorafgaand aan de verzending van de bestelling heeft de klant de mogelijkheid om alle gegevens nog eens te controleren, ze te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door de bestelling te verzenden via de overeenkomstige button, dient de klant een bindend aanbod in bij de aanbieder.
4. De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van de koop- of huurovereenkomst) gebeurt via een schriftelijke bevestiging (bijv. via e-mail) waarin de bestelling aan de klant bevestigd wordt. Indien de klant binnen 3 werkdagen geen bevestiging van zijn bestelling ontvangen heeft, is hij niet meer aan zijn bestelling gebonden. Eventueel reeds geleverde prestaties worden in dat geval onmiddellijk teruggegeven.
5. Bij producten die onder de rubriek "Bedrijven" uitsluitend aangeboden worden aan klanten volgens § 3 lid 1 zin 2 van de algemene voorwaarden stelt de aanbieder na ontvangst van de noodzakelijke specifieke vereisten voor de configuratie van de softwareoplossing een individueel aanbod op dat door de klant aanvaard kan worden binnen de termijn vermeld in het aanbod.

 

§ 4 Prijzen, leverings- en verzendkosten


De vermelde prijzen in het respectieve aanbod en de vermelde verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijselementen inclusief alle belastingen.
Dit geldt niet voor goederen die via de rubriek "Bedrijven" opgeroepen zijn. De daar vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief btw.
Bij grensoverschrijdende leveringen kunnen in afzonderlijke gevallen bijkomende belastingen (bijv. in geval van een intracommunautaire verwerving) en/of heffingen (bijv. invoerrechten) bij de klant in rekening worden gebracht. Deze worden niet aan de aanbieder, maar aan de bevoegde douane- of belastingdiensten betaald.
De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs begrepen. Ze kunnen via de pagina "Facturen en betalingen" worden opgeroepen. In de loop van het bestelproces worden ze afzonderlijk weergegeven en ze dienen door de klant bovenop de verkoopprijs te worden betaald, tenzij levering zonder verzendkosten toegezegd is.

 

§ 5 Betalings- en verzendingsvoorwaarden


1. De betalings- en verzendingsvoorwaarden kunnen worden opgeroepen via de pagina's "Facturen en betalingen" en "Bestelling en levering". Bij de huur van software is bovendien § 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.
De klant heeft enkel recht op verrekening, wanneer de tegenvordering onbetwist, rechtsgeldig vastgesteld of door de verkoper erkend is.
2. De levering van de software gebeurt in overeenstemming met de keuze van de klant voor verzending van een cd/dvd of als download.
Verzending is wereldwijd mogelijk, met uitzondering van enkele landen en enkele artikelen die in de verzendingsvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten zijn.
Voor zover geen andere leveringstermijn is vermeld, worden de goederen binnen 2 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst verzonden. Bij betaling vooraf vindt de verzending pas plaats na ontvangst van de volledige koopprijs en de verzendkosten.
Indien de software via download ter beschikking wordt gesteld, ontvangt de klant binnen 24 uur na ontvangst van de betaling downloadaanwijzingen.
3. De klant wordt als consument gevraagd om de goederen bij levering onmiddellijk te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportbeschadigingen en klachten zo snel mogelijk mee te delen aan de aanbieder en de transporteur. De garantieaanspraken van de klant blijven onverminderd van kracht.
Voor zover de klant consument is, gaat het risico op toevallige ondergang en toevallige kwaliteitsvermindering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas over op de klant op het ogenblik van de overdracht van de goederen, ongeacht het feit of de verzending al dan niet verzekerd is.
Indien de klant geen consument is, vindt de levering en verzending op diens risico plaats.
De goederen blijven eigendom van de aanbieder tot de volledige koopprijs is betaald.
4. Er wordt overeengekomen dat in geval van uitoefening van het voor consumenten geldende herroepingsrecht, de klant bij overeenkomsten op afstand de kosten voor de terugzending dient te dragen in overeenkomst met § 357 lid 2 BGB (Duits burgerlijk wetboek), indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelling en de prijs van de terug te zenden goederen lager is dan 40 euro of indien de klant bij een hogere prijs op het moment van herroeping de tegenprestatie of een contractueel bepaalde gedeeltelijke betaling nog niet heeft voldaan.

 

§ 6 Verhuur van software


1. De aangeboden software onder de rubriek "Huren in plaats van kopen" kan door consumenten worden gehuurd. In het kader van de huur bestaan geen beperkingen in verband met de functionaliteit in vergelijking met de koopversie van de software.
2. De huurovereenkomst is een overeenkomst van onbepaalde duur zonder minimumlooptijd. De overeenkomst kan op elk moment met een opzeggingstermijn van een maand worden opgezegd.
3. De overeengekomen huurprijs wordt per maand op de eerste dag van het begin van de maandtermijn per automatische afschrijving vooraf betaald.
4. Tenzij anders overeengekomen, ontvangt de klant telkens een factuur (pdf) per e-mail voor de betaalde maand.
5. Indien de maandelijkse betaling niet kan worden afgeschreven door omstandigheden die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen (bijv. onvoldoende saldo op de rekening), heeft de aanbieder het recht om de gehuurde software na verloop van 7 dagen na de mislukte poging tot afschrijving te blokkeren voor verder gebruik. De software is dan niet meer volledig bruikbaar. De aanbieder is in dit verband niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen voor de klant. Deblokkering van de software volgt binnen 24 uur na ontvangst van de betaling van het openstaande bedrag. Wanneer een poging tot afschrijving tijdens de looptijd van de overeenkomst mislukt is, kan de aanbieder de huurovereenkomst bij een (ook latere) volgende geweigerde afschrijving zonder aanmaning onmiddellijk opzeggen.

 

§ 7 Garantie


1. De wettelijke voorschriften zijn van toepassing.
2. Indien de klant ondernemer is, geldt echter lid 1:
a) Wat de kwaliteit van de goederen betreft, geldt uitsluitend de informatie van de aanbieder en de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen. Andere reclame, aanbevelingen en uitspraken van de fabrikant vallen hierbuiten.
b) De klant is verplicht om de goederen onmiddellijk en zorgvuldig te onderzoeken op kwalitatieve en kwantitatieve afwijkingen en zichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan de aanbieder te melden. Als bewijs van de termijn volstaat de tijdige verzending. Dit geldt ook voor later vastgestelde verborgen gebreken te rekenen vanaf het moment van vaststelling.
Wanneer de verplichte keuring en reclamatie niet nageleefd wordt, kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
c) Gebreken worden door de aanbieder naar eigen keuze hersteld of vervangen.
Indien de correctie van de gebreken tweemaal mislukt, kan de klant naar eigen keuze korting vragen of de overeenkomst ontbinden. In geval van herstelling van de goederen moet de aanbieder niet de extra kosten dragen die ontstaan door overbrenging van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, in zoverre deze overbrenging niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen.
d) De garantietermijn bedraagt een jaar na levering van de goederen. De verkorte garantietermijn geldt niet voor schade door overlijden, fysieke verwonding of aantasting van de gezondheid die aan nalatigheid van de aanbieder toe te schrijven is en door grove nalatigheid of met opzet veroorzaakte schade of kwaad opzet van de aanbieder en bij verhaalsrecht in overeenstemming met §§ 478, 479 BGB.

 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud


Indien de klant ondernemer is, geldt bovendien het volgende:
1. De aanbieder behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot alle vorderingen uit de lopende handelsbetrekking volledig zijn betaald. Voorafgaand aan de overgang van het eigendom van de voorbehouden goederen is verpanding of overdracht van borg niet toegestaan.
2. De klant kan de goederen volgens de gebruikelijke gang van zaken doorverkopen.
In dat geval staat hij nu reeds alle vorderingen ten bedrage van het factuurbedrag die ontstaan uit het doorverkopen af aan de aanbieder die de overdracht aanvaardt.
De klant is verder gemachtigd om de vordering te innen. In zoverre hij zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de vordering zelf te innen.
3. Wanneer de voorbehouden goederen met andere goederen gecombineerd of verbonden worden, verwerft de aanbieder mede-eigendom van de nieuwe goederen in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het ogenblik van de verwerking.
4. De aanbieder verbindt zich ertoe de borg waarop hij recht heeft op vraag van de klant vrij te geven, indien de realiseerbare waarde van de borg van de aanbieder meer dan 10% hoger is dan de te waarborgen vordering. De keuze van de vrij te geven borg ligt bij de aanbieder.

 

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid


1. De aanbieder is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van overlijden, fysieke schade of aantasting van de gezondheid, voor zover hij een gebrek met opzet verzwijgt of een garantie inzake de hoedanigheid van de verkochte goederen is aangegaan, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, bij schade in de zin van de wet op de productaansprakelijkheid of voor zover op andere wijze dwingend door de wet voorgeschreven.
2. In zover het wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst betreft waarvan de schending de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is de aansprakelijkheid van de aanbieder bij lichte nalatigheid beperkt tot de typisch voor de overeenkomst voorzienbare schade.
3. Bij schending van minder belangrijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid bij licht nalatige schending van de verplichtingen uitgesloten.
4. De gegevenscommunicatie via het internet kan op basis van de huidige stand van de techniek niet gegarandeerd zonder fouten en/of te allen tijde beschikbaar zijn. De aanbieder is in dit verband niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden dienstverlening.

 

§ 10 Plaats van uitvoering, bevoegde rechterlijke instantie


Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het Internationaal Handelsrecht van de Verenigde Naties. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen, in zoverre hierdoor de bescherming verleend door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de normale verblijfplaats van de consument zich bevindt (gunstigheidsprincipe) niet ontnomen wordt.
De plaats van uitvoering voor alle prestaties die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant en de bevoegde rechterlijke instantie is die van de zetel van de aanbieder, in zoverre de klant geen consument, maar een handelaar, rechtspersoon naar publiekrecht of publiekrechtelijk lichaam is.
Hetzelfde geldt, wanneer de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of de woonplaats of de normale verblijfplaats van de klant op het moment van indiening van de klacht niet bekend is. De mogelijkheid om ook de rechtspraak van een andere bevoegde rechtbank in te roepen, blijft onverminderd van kracht.